همسفران پروین اعتصامی كنگره 60 تشکیلات تحقیقاتی مستقلی است که به منظور رهایی مصرف کنندگانی كه همواره خواستار رهایی از دام اعتیاد بوده اند و راه حل منطقی برای درمان خود پیدا نكرده اند، تشكیل گردیده است .اساس کار مابرمبنای عشق،عقل،ایمان است اراک : سر دشت، سمت راست، میدان بسیج، جنب بلوار دانشگاه علوم پزشکی، ساختمان عبدی تلفن : 08634173491 http://arakc60-h.mihanblog.com 2020-02-18T17:41:08+01:00 text/html 2020-02-18T06:50:52+01:00 arakc60-h.mihanblog.com اکرم صبوری کارگاه آموزشی خصوصی همسفران http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1346 <div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">"به نام قدرت مطلق الله"</font></font></b></span><br></div><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">هشتمین جلسه از دور چهل و ششم سری کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران نمایندگی پروین اعتصامی اراک </font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">با استادی</font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b> همسفر کمک راهنما عابده</b>، نگهبانی همسفر لیلا و دبیری همسفر سوده،</font> با دستور جلسه <b>(وظایف راهنما و رهجو )</b> </font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">روز دوشنبه&nbsp; 98/11/28 راس ساعت 15 آغاز به کار نمود<b>.</b></font></div><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><img src="http://uupload.ir/files/gda_6.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></b></font></div> text/html 2020-02-18T06:45:24+01:00 arakc60-h.mihanblog.com اکرم صبوری جلسه هماهنگی کمک راهنمایان http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1345 <div style="text-align: center; "><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">به نام قدرت مطلق الله</font></b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="font-size: medium; "><br></span></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">جلسه خصوصی ویژه کمک راهنمایان گروه خانواده با استادی خانم مریم، نگهبانی خانم فرزانه و دبیری خانم اکرم&nbsp; روز دوشنبه مورخ 98/11/28 راس ساعت 15 برگزار گردید.</font></b></div><div><br></div><div align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://uupload.ir/files/mde_2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></div> text/html 2020-02-18T06:41:24+01:00 arakc60-h.mihanblog.com اکرم صبوری لژیون ویلیام وایت همسفران http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1344 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; " align="center"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">به نام قدرت مطلق الله</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; "><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">روز دوشنبه مورخه 1398/11/28 لژیون&nbsp; ویلیام وایت درمان اعتیاد به مصرف سیگار و قلیان همسفران پروین اعتصامی اراک در ساعت 14:00 آغاز بکار نمود.</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; "><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; " align="center"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://uupload.ir/files/gjcs_1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></div> text/html 2020-02-17T07:23:03+01:00 arakc60-h.mihanblog.com همسفر نسیم ورزش همسفران شعبه پروین اعتصامی... http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1343 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><i>★ به نام خداوندیکه از طرف خود رحمتی به توبه کنندگان نیز&nbsp;</i></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><i>می چشاند ★</i></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/goq_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B4_%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB%B2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><i>حضور گرم و دلنشین همسفران عزیز شعبه پروین اعتصامی در جمعه گذشته ، مورخ ۹۸/۱۱/۲۵ در پارک جنگلی شهید باهنر ...</i></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-02-15T21:25:18+01:00 arakc60-h.mihanblog.com همسفرسارا استاد مجازی(وظایف راهنما و رهجو) http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1342 <div style="text-align: center;"><font size="4">((به نام خداوند رحمان ))</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/sqvs_20200210_181010.jpg" alt=""></div> text/html 2020-02-14T20:49:59+01:00 arakc60-h.mihanblog.com همسفرلیلا رفیعی مشارکت مکتوب گروه همسفران http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1341 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><font color="#ff6600"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><font color="#ff6600">(به نام معمار بزرگ عشق)</font></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/jtiy_screenshot_۲۰۲۰۰۲۱۵-۱۰۵۷۴۳.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><font color="#ff6600">(مشارکت مکتوب همسفران عزیز لژیون ششم&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><font color="#ff6600"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><font color="#ff6600">درباب دستور جلسه هفته وظایف راهنما ورهجو)</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><font color="#ff6600"><br></font></span></div> text/html 2020-02-12T06:54:22+01:00 arakc60-h.mihanblog.com اکرم صبوری لژیون ویلیام وایت همسفران http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1340 <b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></b><div style="text-align: center; "><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; " align="center"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">به نام قدرت مطلق الله</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; "><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">روز دوشنبه مورخه 1398/11/21 لژیون&nbsp; ویلیام وایت درمان اعتیاد به مصرف سیگار و قلیان همسفران پروین اعتصامی اراک در ساعت 14:00 آغاز بکار نمود.</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; "><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; " align="center"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="https://up.c60.ir/repository/36040/1198/jalase211198/9.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></div></div> text/html 2020-02-11T11:55:51+01:00 arakc60-h.mihanblog.com همسفرلیلا رفیعی مراسم پیمان ودریافت شال کمک راهنمایی همسفران پروین اعتصامی http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1338 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc0000">«به نام خالق هستی »</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#ff6600" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#ff6600"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#ff6600">روز دوشنبه ۹۸/۱۱/۲۱چهارمین مراسم بستن پیمان واهدا شال کمک راهنمایی در نمایندگی آکادمی با حضور بنیان کنگره ۶۰ جناب مهندس دژاکام ،دیده بانان و۱۲۰تن از قبول شدگان در آزمون کمک راهنمایی سال ۹۸برگزار شد.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#ff6600">که همسفر خانم لیلا نیز مفتخر به دریافت شال کمک راهنمایی در آن روز از دستان پر از مهر ومحبت جناب آقای مهندس دژاکام شدند.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#ff6600"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/joob_img-20200211-wa0036.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#ff6600">رسیدن به این جایگاه مقدس را از طرف همسفران نمایندگی پروین اعتصامی به تمامی این عزیزان تبریک وشاد باش عرض نموده وتوفیق روز افزون این بزگواران را از خداوند خواهانیم.</font></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2020-02-11T11:08:00+01:00 arakc60-h.mihanblog.com اکرم صبوری کارگاه آموزشی خصوصی همسفران http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1337 <div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">"به نام قدرت مطلق الله"</font></font></b></span><br></div><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">هفتمین جلسه از دور چهل و ششم سری کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران نمایندگی پروین اعتصامی اراک </font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">با استادی</font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;&nbsp; همسفر سوده</b>، نگهبانی همسفر لیلا و دبیری همسفر مریم،</font> با دستور جلسه <b>(وادی ششم و تاثیر آن روی من)</b> </font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">روز دوشنبه&nbsp; 98/11/21 راس ساعت 15 آغاز به کار نمود<b>.</b></font></div><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><br></b></font><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/36040/1198/jalase211198/1.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div></div> text/html 2020-02-10T06:24:47+01:00 arakc60-h.mihanblog.com همسفر ژاله دلنوشته:همسفر عطیه http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1335 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#cc33cc"><b><i>"به نام آفریننده زیبایی ها"</i></b></font></div><div style="text-align: center;"><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/uu6f_img_2020020155223.jpg" alt=""></div></div> text/html 2020-02-09T16:04:08+01:00 arakc60-h.mihanblog.com معصومه قنبری مشارکت مکتوب همسفران لژیون پنجم http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1330 <div style="text-align: center;"><font size="3">به نام خدا&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">دستورجلسه وادی ششم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/7ag2_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B1%DB%B3%DB%B1_%DB%B2%DB%B3%DB%B0%DB%B2%DB%B5%DB%B4.png"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">همسفر عاطفه</font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">به نظر من به اجرادراوردن فرمان عقل کار آسانی نیست ، تشخیص درست و غلط از انجام کار درست و غلط آسانتر است .&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">درخیلی موارد به غلط بودن کاری که انجام میدهیم مشرف هستیم و لی باز هم کارغلط را انجام میدهیم .</font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دربسیاری ازموارد بعداز این خرابکاری دچار عذاب وجدان میشویم که خیلی هم دردناک است و به علت سرزنشهای نفس لوامه است ولی نفس اماره همیشه قدرت نمایی میکند و با دلیل و منطق خودش را توجیه میکند و اگرما به ندای نفس لوامه گوش دادیم یک قدم به سمت نفس مطمئنه که همان فرمان عقل است برداشته ایم .</font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">درغیر اینصورت آرام آرام وجدان را واداربه سکوت میکنیم و دیگر خبری از پشیمانی نیست و برای هر کاری دلیلی منطقی از دیدگاه خودمان میتراشیم و باقیافه حق به جانب به توجیه خود خواهیم پرداخت دراینجا دیگر عقل نمیتواند به درستی فرماندهی کند و فرمانروای ماهرکسی و هرچیزی خواهد شدبه جزخودم و عقلم .</font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">عقل یک قاضی بین نفس اماره و لوامه هست که درنهایت من باید حکم این قاضی رااجرا کنم.</font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دوری از ضد ارزشها و توجه به ندای وجدان که هیچگاه به غلط سرزنش نمیکند گامی درجهت رسیدن به فرمان عقل است که وقتی رسیدیم باخود آرامش را به ارمغان می آورد .</font></div></div> text/html 2020-02-08T09:28:26+01:00 arakc60-h.mihanblog.com همسفرسارا استاد مجازی(وادی ششم و تاثیر آن روی من) http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1329 <div style="text-align: center;"><font size="5">((به نام قدرت مطلق الله))</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/8gsd_20200203_182026.jpg" alt=""></div> text/html 2020-02-08T07:30:05+01:00 arakc60-h.mihanblog.com همسفرصبا تولد اولین سال رهایی مسافر احمد و همسفر مولود http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1326 <div style="text-align: center;"><font size="3" color="#993399"><b><i>"به نام خالق عشق و دوستی"</i></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#cc33cc"><font face="Mihan-Yekan" size="4">روز پنجشنبه مورخ 1398/11/17</font><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">&nbsp;در جمعی آکنده از عشق و انرژی،اولین سال رهایی همسفر مولود و مسافر محترمشان را جشن گرفتیم.ارزوی توفیق،سعادت و سلامت برای این مسافر و همسفر عزیز</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8387435734/IMG_5005.JPG" alt=""></div></div> text/html 2020-02-07T20:21:39+01:00 arakc60-h.mihanblog.com همسفرلیلا رفیعی فعالیت ورزشی همسفران درپارک شهید باهنر http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1328 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff6600"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff6600">(به نام قدرت مطلق الله)&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff6600"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff6600">فعالیت ورزشی&nbsp; همسفران پر انرژی در پارک شهید باهنر</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff6600">&nbsp;در تاریخ 98/11/18</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff6600"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/a7ys_img-20200207-wa0056.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-02-04T20:11:23+01:00 arakc60-h.mihanblog.com همسفر نسیم پیام تولد .... http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1324 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><b><i>★ به نام دادار مهر آفرین ★</i></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ks_20200204_234706.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3" color="#000099"><b><i>به اطلاع همسفران محترم می رساند ، روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۷ ، یکمین سالروز تولد و رهایی همسفر مولود از لژیون یکم می باشد . پیشاپیش این اتفاق فرخنده را خدمت کمک راهنمای بزرگوارشان و همه عزیزان ، به ویژه ایجنت و اسیستنت محترم شعبه پروین اعتصامی ، تبریک و تهنیت عرض می نماییم . منتظر حضور گرم تک تکتان هستیم تا در این لحظه ی خوشایند ، با همسفر مولود همدل و همراه باشیم ....</i></b></font></div>