مشارکت مکتوب
جمعه 1397/09/30 ساعت 09:05 ق.ظ | نوشته شده به دست همسفر ژاله | ( نظرات )
"بنام همراه ترین همسفر عشق"


نتیجه تصویری برای تصویر برای مشارکت مکتوب

چندی از همسفران عزیز در باب دستور جلسه این هفته
"جشن همسفر"
صحبتهایی داشتند که در قالب مشارکت مکتوب صحبتهای این بالهای پرواز را می خوانیم.
ادامه مطلب
ﺑﺮﺩاﺷﺖ اﺯ ﺳﻲ ﺩﻱ ﻫﻤﺴﻔﺮ اﺯ ﺟﻨﺎﺏ ﻣﻬﻨﺪﺱ
پنجشنبه 1397/09/29 ساعت 11:29 ق.ظ | نوشته شده به دست لژیون ششم | ( نظرات )
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪا
اﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺗﻮ ﺁﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﺖ ﺗﻮ ﻛﻮﻫﻲ و ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻤﺎﻧﻲ ﺗﻮ ﺗﻨﺪﻱ ﻧﻜﻦ ﻛﻮﻩ ﺁﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺁﺗﺸﻔﺸﺎﻥ ﺭا ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻱ ﺑﮕﻴﺮﻱ....


ﺩﺭ ﻭاﺩﻱ ﺩﻭاﺯﺩﻫﻢ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﺮاﻱ اﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮﻛﺎﺭﻱ ﺯماﻥ ﺧﺎﺻﻲ ﻻﺯﻡ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ اﺯﺟﻤﻠﻪ اﻋﺘﻴﺎﺩ ﻫﻢ ﺻﺎﺩﻕ اﺳﺖ.
اﮔﺮﻣﻴﺨﻮاﻫﻴﻢ ﭼﻨﺪﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﻴﻢ ﺻﻴﻔﻲ ﺟﺎﺕ ﻣﻴﻜﺎﺭﻳﻢ,  ﻭﺑﺮاﻱ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺭﺧﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﻻﺯﻡ اﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﺑﺮاﻱ ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻧﺴﺎﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻧﻴﺎﺯ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ.
ﻫﻤﺴﻔر ﺷﺎﻛﻲ ﻫﺴت ﻛﻪ ﭼﺮاﺑﻌﺪ اﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮔﺮﻳﺰ ﺷﻴﺸﻪ ﻣﻴﺰﻧﺪ ﻭﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﺪﻛﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﻟﻴﺎﻳﺪ ﺗﺎ اﻟﻔﺒﺎﻱ ﻛﻨﮕﺮﻩ ﺭا ﺑﻔﻬﻤﺪ.
ﻫﻤﺴﻔﺮ ﺑﺠﻨﺒﺪ ﻛﻪ اﺯ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻋﻘﺐ ﻧﻴﻮﻓﺘﺪ, ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺣﺴﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ و ﺗﻮ ﻫﺮﭼﻲ ﻣﻴﮕﻔﺘﻲ ﻣﻴﮕﻔﺖ ﭼﺸﻢ ﻭﻟﻲ ﺣﺎﻻ اﺯ ﺧﻮاﺏ ﺑﻴﺪاﺭ ﺷﺪﻩ و ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻃﺮاﻓﺶ ﺷﺪﻩ,  ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺁﺭاﻳﺶ و ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮ و ﺩاﻧﺶ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺑﺮﺳﻴﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺯ ﺩﺳﺘﺘﺎﻥ ﻣﻴﺮﻭﺩ.
ﺗﺼﻮﺭ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻨﺎﺭ ﻳﻚ ﺁﺩﻡ ﺩﻳﻮاﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺎﺩﻩ ﭼﺎﻟﻮﺱ ﺩاﺧﻞ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻧﺸﺴﺘﻲ اﻭ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻭﻟﻲ ﺗﻮ ﺳﺮ ﻫﺮ ﭘﻴﭻ ﻣﻴﻤﻴﺮﻱ و ﺯﻧﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮﻱ اﻳﻦ داﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺁﺩﻡ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﻩ اﺳﺖ ﺣﺎﻻ ﻛﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺩاﺭﺩ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻳﺎ ﻫﻤﺴﻔﺮ?
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺒﺮ و ﺁﺭاﻣﺶ و داﻧﺎﻳﻲ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻲ و اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ.
اﮔﺮ اﺯ ﻫﻤﺴﻔﺮﻫﺎ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﭼﺮا ﺯﻧﺪﻩ ﻫﺴﺘﻲاﻛﺜﺮا ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻳﻢ , ﭘﺲ ﺧﻮﺩﺕ ﻳﺎ ﺷﻮﻫﺮﺕ ﭼﻲ?
ﻫﺮﻛﺲ ﻭاﺭﺩ ﻛﻨﮕﺮﻩ ﻣﻴﺴﻮﺩ ﺑﺮاﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰﻱ ﺩاﺭﺩ ﭘﺸﺖ ﺩﺭ ﺑﮕﺬاﺭﺩ و ﻭاﺭﺩ ﺷﻮﺩ اﮔﺮ ﻇﺮﻓﺖ ﭘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﻱ ﺑﺮاﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻬﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺪاﺭﻱ.  اﮔﺮﻣﺴﺎﻓﺮ ﮔﺮﻳﺰ ﻣﻴﺰﻧﺪ ﻧﺎﺭاﺣﺖ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ﮔﺮﻳﺰ ﺑﺰﻧﺪ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻴﺎﻳﺪ و ﻳﻜﺮﻳﺰ ﺑﺰﻧﺪ. ﺩﺭ اﺩاﻣﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻳﻚ ﺗﻜﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺭا ﻫﺮﺟﺎ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻛﻨﻲ ﺑﻌﺪ اﺯ ﻣﺪﺗﻲ اﺯ ﺑﻮﻱ ﺗﻌﻔﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻴﻔﻬﻤﻨﺪ ﻛﺠﺎﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﻛﻨﮕﺮﻩ ﻧﻤﻲ ﺁﻳﺪ ﻫﻴﭻ ﻛﻲ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ اﻭ ﺭا ﻣﺠﺑﻮﺭ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺨﻮاﻫﺪ.
هفته ی همسفر ....
پنجشنبه 1397/09/29 ساعت 02:09 ق.ظ | نوشته شده به دست لژیون هفتم | ( نظرات )
* به نام همیار همه بی یاران ، اللّه * 

ادامه مطلب
کارگاه آموزشی همسفران شعبه پروین اعتصامی
چهارشنبه 1397/09/28 ساعت 10:41 ق.ظ | نوشته شده به دست لژیون چهارم | ( نظرات )
"به نام قدرت مطلق الله "
دوازدهمین جلسه از دور چهل و دوم سری کارگاه های آموزش خصوصی ویژه همسفران شعبه پروین اعتصامی با دستور جلسه ( وادی چهارم و تاثیر آن روی من ) با استادی اسیستانت محترم شعبه میرداماد خانم سهیلا و نگهبانی همسفر نسیم و دبیری همسفر ژاله در روز دوشنبه مورخ ۹۷/۹/۲۶ برگزار گردید .


خلاصه سخنان استاد محترم

:
دستور جلسه ی امروز درمورد وادی چهارم وتاثیر آن روی من است. مرکزیت وادی چهارم روی دو موضوع است، یکی شناخت انسان و دیگری واگذار نکردن مسؤلیت خود به خدا. وقتی که مسؤلیت مطرح می شود برای این است که حتماً جایگاهی باید وجود داشته باشد تامن در قبال آن جایگاه مسؤلیت داشته باشم. درمتن تیتر این وادی صحبت از خداوند است وفردی که می خواهد مسؤلیت را به خداوند واگذار کند که معمولا انسان اینجا مدنظر است. خداوند مسؤلیتش را در قبال انسان به بهترین نحو انجام داده است. وقتی ما بر گردیم به نقطه‌ی آغاز خلقت می بینیم که خداوند انسان را خلق کرد و برای خلق آن بهای سنگینی پرداخت کرد. او یکی از فرشتگان مقرب خود را از دست داد به خاطر انسان، همان شیطان که بعد مقابل انسان قرار گرفت. زمین و آسمان را مسخر انسان کرد و هر چه بین آنها ست انسان را فرمانده قرار داده بر هرچیزی که در زمین و آسمان هست وبر وجود خودش. بعد گفت تو اشرف مخلوقات هستی و انسان را جایگزین خودش روی زمین اعلام کرد. بسیار به انسان بها داد یعنی جایگاه انسان جایگاه عظیمی است در جهان آفرینش و مهمترین مسئله این است که ببینیم درقبال اینکه خداوند مسولیت انسان را پذیرفت و انسان را خلق کرد و این مقدار به او بها داد حال از او چه می‌خواهد؟ در وادی سوم دقیقا به این نکته اشاره ‌شده که باید روی خویشتن خویش برگردی...، وادی دوم در مورد این صحبت می کند که هیچ موجودی در جهت بیهودگی قدم به حیات نمی‌گذارد، پس انسان هم بیهوده آفریده نشده... ما حتماً جایگاهی داریم در جهان هستی و در قبال آن جایگاه مسؤل هستیم. بزرگترین مسؤلیتی که به انسان داده شده مسؤلیت اختیار است، یعنی وقتی نفس مراحل تکاملی خود را طی می کند و وارد مرحله ی انسانی می شود در آنجا خداوند به انسان قدرت اختیار می دهد. وقتی اختیار داد یعنی قدرت انتخاب دارد و بعد آنجا او را سر دو راهی می گذارد.
دوراهی خوبی ها و بدی ها و میگوید تو مختاری که به هر مسیری دوست داری بروی. اگر قرار بود به انسان اختیار داده نشود انسان مسولیتی هم نداشت و بهشت و جهنم کاملا بی معنی بود، چون در این صورت انسان مجبور بود یک راهی را برود ولی وقتی اختیار دارد باید در قبال این اختیار پاسخگو باشد و آنجاست که بهشت و جهنم معنادار می‌شود. پس مهمترین مسؤلیت انسان، اختیارش هستو باید در قبال آن پاسخگو باشد. اصلاً مسؤل بودن یعنی پاسخگو بودن... شما در هر جایگاه مسولیتی باشی باید جوابگو باشی. نکته‌ی مهم که در وادی چهارم هست این است که خداوند وقتی انسان را آفرید انسان را از نفس واحده آفرید. همگی می دانیم که نفس واحده یک مثلث است که سه ضلع دارد: نفس، ژن، روح. مسؤلیت انسان دقیقا در همین مثلث نهفته است، یعنی این‌که نفس دارای یک سری خواسته است و به واسطه آن خواسته هایی که نفس انسان طلب می‌کند در واقع در قبال آن خواسته ها انسان مسؤل است. حالا این نفس دوتا مشاور دارد، یک مشاور جن هست که بدی ها را القا می کند و یک مشاور روح هست که خوبی ها را...ما می‌گوییم خداوند از روح خودش در انسان دمید، برای چه؟ برای اینکه جدالی وجود داشته باشد تا انسان در پرتو آن جدال بتواند به تکامل برسد. داخل وادی همین را نوشته که هدف خداوند از فرو فرستادن انسان به زمین این است که بتواند با داشتن اختیار درواقع از پایین ترین نقطه تکامل به بالا ترین نقطه تکامل برسد. پس این که من چند صباحی در این دنیا زندگی کنم و بخورم و بخوابم و بعد هم با مرگ تمام می شود، این نیست. قطعاً من به عنوان یک انسان مسولیتی دارم و رسالتی به عهده ی من است و باید جوابگو باشم
ما با جسم کاری نداریم... نفس من در حیات زمینی می آید تا آموزش ببیند و به تکامل برسد، حال این نفس در حیات زمینی باید خودش یاد بگیرد تا مشکلات را حل کند. مثل شاگرد مدرسه ای که مسائل را معلم برایش حل می‌کند قطعاً آن شاگرد چیزی یاد نمی‌گیرد. هدف خداوند یاد گرفتن انسان است، اینکه انسان بتواند روی زمین آموزش ببیند. هدفش از فرو فرستادن انسان به زمین همین بوده است. پس قرار نیست خداوند بیاید مسائل ما را حل کند. این یکی از گریزگاههای شیطان است یعنی این جا شیطان یک لباس زیبای روحانی هم به آن می پوشاند و می گوید حالا که من به این نقطه رسیدم تقدیرم بوده، خواست خدا بوده، سرنوشتم بوده... این را نباید با اذنی که در کنگره می گوییم اشتباه کنیم. اذن خداوند زمانی است که من خواسته اش را با تمام وجود دارم ولی زمانش نرسیده، بر اساس مسائلی که در پیشینه من است زمانش نرسیده. این اذن خداوند است ولی آنچه به عنوان باور غلط در اندیشه و تفکر من شکل گرفته این است که خواست خدا است... سرنوشت وقسمت من چنین رقم خورده و باید با آن بسازم.
در صورتیکه می‌گویند سرنوشت ها با خواست خود انسان رقم زده میشود، یعنی اذن خداوند در قبال خواسته های من است، مخصوصا خواسته هایی که در صور پنهان است. شاید در صور آشکار هم حرکت بکنم ولی به درونم باید توجه کنم. نکته مهم در این وادی درمورد همسفر همین است که درمانگر در کنگره60 خود فرد است. خود فرد باید مسؤلیت  اعمالش را بپذیرد. من همسفر هیچ کاره هستم، اگر او بخواهد همه بار را روی دوش من بگذارد همچین چیزی نیست... وقتی دستش از این ها کوتاه می‌شود، می گوید خواست خداست و سرنوشت من چنین بوده ولی این باعث می شود که من دیگر حرکت نکنم. از قدیم گفتند از تو حرکت از خدا برکت... برکت خدا چیست؟برکت خدا همان دست های آسمانی است که افکار را القا می کنند، راه را برای ما نمایان می‌کنند ولی راه رفتن، ادامه دادن، درست حرکت کردن... همه دست خودمان است. پس اگر ما منتظر معجزه هستیم معجزه وقتی رخ می‌دهد که من درست حرکت کنم. اگر من درست حرکت کردم مطمئنا خداوند هم کمک می کند. در وادی اشاره شده اگر قرار باشد من در مسیر ضد ارزش ها حرکت کنم و بگویم خدایا کار مرا درست کن،همچین چیزی غیر ممکن است. مثل فردی که چراغ راهنمای راست را می زند ولی به سمت چپ می پیچد، خوب تصادف می کند. انسان هم همین است... این وادی می گوید خودت مسؤول هستی که در دوزخ هستی یا بهشت... دوزخ و بهشت یک امر جاری است. این وادی شناخت خود هم هست، یعنی وقتی من خودم را بشناسم، ببینم برای چه آفریده شده ام، صور آشکار و پنهان چیست که شناخت خیلی کمی مخصوصاً درمورد صور پنهانم دارم. خداوند وقتی انسان را خلق کرد صور آشکارش را از کالبد خاکی آفرید و صور پنهانش را از آتش... ولی در قرآن آمده که خداوند انسان را از نارمسموم آفرید، یعنی آتشی که همراهش دود است. چه طوری است که وقتی چوب می سوزد هم دود دارد هم نور، دقیقا انسان هم همینطور است. باید این قدر در این کارگاه هستی با مشکلات مواجه شود و سختی ها ببیند مثل همان چوبی که می سوزد، آنقدر درد بکشد تا تزکیه و پالایش شود تا آن دود و ناخالصی جدا شود و نار وجودی اش تبدیل به نور شود. همه‌ی مسؤلیت انسان هم در کارگاه هستی همین است، هیچ مسؤلیت دیگری ندارد واین فقط دست خودش است به خاطر اختیاری که دارد. پس خداوند کمک می‌کند مشروط بر اینکه من درست حرکت کنم. اگر درست حرکت کردم خداوند هم کمک می‌کند تا من مسیر را پیدا کنم. مسأله دیگری که‌در مورد وادی چهارم میخواستم بگم این است که مرز بین خودم و خداوند را بشناسم، بدانم تا کجا مسؤلیت خداست واز کجا به بعد مسؤلیت خود من است. وقتی خودم را شناختم، مرز بین خودم و خدا را شناختم،آن موقع مسؤلیتم را به او واگذار نمیکنم واین یک توجیه شیطانی است که می‌خواهد من این کار را انجام دهم... چون شیطان می‌خواهد انسان را در بی اطلاعی و ناآگاهی نگه داردو این بی اطلاعی شامل شناخت خودم و خداوند هم می شود. پس خدا را به عنوان نیروی برتر بشناسم وبه او اعتقاد داشته باشم ،از او یاری و کمک بخواهم ولی در انتها همه بار مسئولیت به گردن خودم است و درمورد بهشت و دوزخ هم خداوند آنقدر ظالم نیست. اینکه اگر مثلا موی سرت بیرون باشد آویزانت می‌کنند ووو... باورهای دروغی است که شکل گرفته، چون بهشت و دوزخ دقیقا نتیجه و بازتاب اعمال من است. اگر اعمال خوب داشته باشم در بهشت قرار می گیرم و اعمال بد داشته باشم در دوزخ قرار می گیرم. همه این‌ها دست خود من است. در وادی گفته شده دوزخ و بهشت یک امر جاری است یعنی همین‌جاست، همین امروز من است یا فردایی که من امروز دارم می سازمش یا گذشته ای است که قبلا ساختم. همه زندگی من بازتاب اعمال من است.
Smile
clean word remove format superscript Subscript Cut Copy Paste Horizontal Rule Ordered List Unordered List Outdent Indent Insert Link Remove Link
Undo Redo Bold Italic Underline strikethrough Align Right Center چینش چپ Justify Full Justify Full Justify Full
Text Color
Background Color
Add Image
Insert Table
Insert Aparat
گفتگو با اسیستانت محترم سرکار خانم سهیلا میرزایی
سه شنبه 1397/09/27 ساعت 09:11 ق.ظ | نوشته شده به دست همسفر لیلا | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق
روز دوشنبه 97/9/26 اسیستانت محترم شعبه میر داماد اصفهان  سرکار خانم  سهیلا میرزایی مهمان و استاد  جلسه درشعبه پروین اعتصامی  بودند . که مصاحبه و گفتگویی هم با ایشان انجام داده ایم . 

بهترین رهجو رهجویی است که, علم کنگره را در رفتار و کردار خودش نشان بدهدو دیگران را جذب کنگره کند.و واقعا کنگره همه چیز به من داد و این تغییر نگاهی که در زندگیم به وجود آمده با هیچ علم دیگری نمیتوانست این تغییر نگاه به وجود بیاید; حال باید من در قبال این  خدمت گذارباشم. خدمتی که با عشق باشد وبا دل وجان باشد و براساس مثلث معرفت و عدالت و عمل سالم باشد.
ادامه مطلب

مشارکت مکتوب
یکشنبه 1397/09/25 ساعت 10:31 ب.ظ | نوشته شده به دست لژیون هفتم | ( نظرات )
به نام خالق هستی

7
ادامه مطلب
خلاصه عملکرد لژیون یازدهم
شنبه 1397/09/24 ساعت 05:28 ب.ظ | نوشته شده به دست لژیون چهارم | ( نظرات )
"به نام آفریننده حس ها"

ادامه مطلب
تولد یکسال رهایی مسافر حمید و همسفر منصوره
شنبه 1397/09/24 ساعت 02:58 ب.ظ | نوشته شده به دست لژیون چهارم | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله

ورزش همسفران درپارک شهید باهنر
جمعه 1397/09/23 ساعت 10:02 ب.ظ | نوشته شده به دست لیلا رفیعی | ( نظرات )
بنام خداوند جان و خرد    کزین اندیشه  بر نگذردخدا را شکر می کنیم که بار دگر توفیق حاصل ما همسفران شد که در یک روز جمعه ای دیگر از روزهای زیبای پاییزی با هوایی مطلوب در پارک به فعالیت ورزشی خود ادامه دادیم. 


اکنون با هم گزارشی تصویری از فعالیتهای ورزشی همسفران ورزشکار را در پارک شهید باهنر در تاریخ 97/9/23 مشاهده می کنیم.


ادامه مطلب
دل نوشته
جمعه 1397/09/23 ساعت 02:35 ب.ظ | نوشته شده به دست لژیون یازدهم | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

ادامه مطلب
کارگاه آموزشی همسفران شعبه پروین اعتصامی
سه شنبه 1397/09/20 ساعت 03:09 ب.ظ | نوشته شده به دست لژیون سوم | ( نظرات )
بنام خدا
یازدهمین جلسه از دوره چهل و دوم سری کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه ی همسفران شعبه پروین اعتصامی با دستور جلسه‌"بنیان کنگره60" با استادی همسفر مریم ،نگهبانی همسفر نسیم و دبیری همسفر ژاله در روز دوشنبه مورخ 19/9/97 راس ساعت 15 برگزار گردید.


در سال 1376 شالوده اصلی کنگره60 پایه گذاری شد وتا به امروز هزاران نفر را به درمان و رهایی رسانده " علمی که تجربه شده باشد سند بدون نقص است."
ادامه مطلب
گفتگو با مسئول واحد نشریات گروه همسفران شعبه پروین اعتصامی
یکشنبه 1397/09/18 ساعت 02:20 ب.ظ | نوشته شده به دست لژیون سوم | ( نظرات )

به نام خدا

گفتگو با همسفر لیلا مسئول واحد 
نشریات همسفران
با سلام لطفا خودتان را معرفی کنید:

سلام دوستان لیلا هستم همسفر داوود

آنتی ایکس مسافرم تریاک 

روش درمان DST با شربت oT

مدت سفر اول یک سال ودوماه

کمک راهنما:آقای کفراشی وخانم فاطمه
رهایی: 2 سال


ادامه مطلب
آزمون آمادگی امتحان کمک راهنمایی
شنبه 1397/09/17 ساعت 11:17 ق.ظ | نوشته شده به دست همسفر لیلا | ( نظرات )
به نام خدا 
روز دوشنبه 97/9/12 دهمین جلسه از  امتحانات دوره ای همسفران برگزار شد.
منابع آزمون ...از وادی نهم تا آخر وادی چهاردهم
طراح سوالات ... کمک راهنمای محترم خانم مهری شجاعی

با آرزوی موفقیت برای این عزیزان
استاد مجازی " بنیان کنگره "
جمعه 1397/09/16 ساعت 11:50 ق.ظ | نوشته شده به دست اکرم صبوری | ( نظرات )
"به نام خدای بخشایشگر مهربان "

سلام دوستان الهام هستم ،یک همسفر
ادامه مطلب
جلسات کمک راهنمایی
چهارشنبه 1397/09/14 ساعت 03:56 ب.ظ | نوشته شده به دست اکرم صبوری | ( نظرات )
به نام خدا 
جلسه خصوصی ویژه کمک راهنمایان گروه خانواده , با دستور جلسه رهجوی من (آفتهای لژیونی ) , با استادی اسیستانت محترم خانم نسرین , نگهبانی خانم اکرم و دبیری خانم اعظم , روز دوشنبه مورخ 1397/9/12 راس ساعت 15 برگزار گردید . 

ادامه مطلب 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic