ﺩﻟﻨﻮﺷﺘﻪ
یکشنبه 1396/09/26 ساعت 11:06 ق.ظ | نوشته شده به دست معصومه قنبری | ( نظرات )
                                  ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪا
ﻧﺎﺑﺎﻭﺭاﻧﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺁﻥ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻴﮕﺬﺷﺖ اﻣﺎ ﮔﺬﺳﺖ ... اﻳﺎﻡ ﮔﺮﺩﻱ اﺯ اﻧﺪﻭﻩ و ﺩﺭﺩ ﺩﺭ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﭘﺎﺷﻴﺪ و ﺭﻓﺖ و اﺣﺴﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻻﻣﺎﻝ اﺯ ﺫﻭﻕ و ﺳﺮﻭﺭ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﻭﻳﺮاﻧﮕﺮ. ﺳﻮﺧﺖ.
ﺩﺭﺩ و ﺭﻧﺞ ﻣﻦ اﺯ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﭘﺪﺭﻱ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎﻩ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاﻱ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺏ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ و ﻧﺪﻳﺪ ﺁﻧﭽﻪ ﺭا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺩﻳﺪ.
اﻭ ﺩﻟﺶ ﻣﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ و ﺩﺭ اﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮﺯﻧﺪاﻧﺶ اﺯ ﻧﻮاﺯﺵ و ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺘﺶ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺑﻮﺩﻧﺪ. اﻓﺴﻮﺱ ﻛﻪ ﭘﺪﺭﻡ ﺯﻟﺰﻟﻪ اﻱ ﻭﻳﺮاﻧﮕﺮ ﺭا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺷﺒﻴﺨﻮﻥ ﻣﻴﺰﺩ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﺮ ﺟﺎ ﻣﻴﮕﺬاﺷﺖ.
ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﻏﻢ اﻧﮕﻴﺰ ﺧﺪاﻭﻧﺪ ﺻﺪاﻱ ﻫﻤﺳر و ﻓﺮﺯﻧﺪاﻥ ﺩﺭﺩ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺭا ﺷﻨﻴﺪ , ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺩﺧﺘﺮﻱ 15 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﺎ ﺩﻧﻴﺎﻳﻲ اﺯ ﻧﺎاﻣﻴﺪﻳﻬﺎ,  ﺯﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻭاﺭﺩ ﻛﻨﮕﺮﻩ ﺷﺪﻡ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻲ اﺯ ﻋﺸﻖ و ﺁﺭاﻣﺶ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﻡ ﺭﻭﻱ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﭼﻪ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﻪ ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﻭﻗﺘﻲ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ ﺧﺎﻧﻤﻲ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎﻱ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ و ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺮﻟﺐ ﻣﺮا ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﮔﺮﻓﺖ ﺁﻏﻮﺷﻲ ﭘﺮ اﺯ ﺁﺭاﻣﺶ,  ﺑﻐﻀﻢ ﺗﺮﻛﻴﺪ و ﮔﺮﻳﻪ ﻛﺮﺩﻡ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﻮﺵ ﺭاﻫﻨﻤﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﻫﺴﺘﻢ ﺗﻮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﭘﺪﺭﺕ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻲ و ﻫﻤﺴﻔﺮ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﺎﺷﻲ .
ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺑﺬﺭ اﻣﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻣﻦ ﻛﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺭاﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﻧﻮﺵ ﻓﺮاﻫﺎﻱ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ اﺯ ﺗﻬﺮاﻥ ﺑﺮاﻱ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﺭاﻙ ﻣﻲ ﺁﻣﺪ. ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮاﻫﺎﻧﻲ ﺑﺬﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﺭا ﺩﺭ اﺭاﻙ ﻛﺎﺷﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 85 ﻣﻦ و ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮﺩﻛﻲ و ﺧﺎﻧﻢ ﻃﺎﻫﺮﻱ ﭘﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻫﻤﺴﻔﺮاﻥ اﺭاﻙ ﺑﻮﺩﻳﻢ و ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺗﻠﺦ و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺭا ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻛﻤﻚ ﺭاﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺭﺳﻴﺪﻳﻢ,  ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻭاﺳﻂﻪ ﺗﺎﺭﻳﻜﻴﻬﺎﻱ اﻋﺘﻴﺎد ﻫﻤﺴﻔﺮ ﻛﻨﮕﺮﻩ ﺷﺪﻳﻢ ﻭﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺗﻠﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺨﺘﻴﻬﺎ ﺭا ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﻣﻳﺨﺮم اﮔﺮ ﺑﻬﺎﻳﺶ ﺩاﺷﺘﻦ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﻛﻨﮕﺮﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ اﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺵ ﻣﻴﺸﻮﺩﻭ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺯﻳﺒﺎﺗﺮ.
ﺑﺎ ﺻﺪاﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﻣﻴﺰﻧﻢ : 
ﺧﺪاﻳﺎ,  ﺯﻣﻴﻦ و ﺁﺳﻤﺎﻥ و ﺩﺷﺖ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ اﺯ ﺭﻗﺼﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﺳﻤﺎﻧﻲ اﺳﺖ و ﺭﻭﺡ ﻧﺎ ﺁﺭﺗﻢ ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎﺭ ﺭﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ,  ﻧﻪ اﺯ ﺧﻼﺻﻲ ﺑﻠﻜﻪ ﺩﻳﺪاﺭ ﻣﻌﺸﻮﻕ اﺳﺖ,  ﺧﺪاﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﻣﻴﺴﺘﺎﻳﻴﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺭا ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﺑﺮاﻱ اﻧﺠﺎﻡ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻆﻴﻢ,  ﺷﻜﺮ,  ﺷﻜﺮ, ﺷﻜﺮ ...

 ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻂﻠﺐ : ﺧﺎﻧﻢ ﺭﻳﺤﺎﻧﻪ

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
همسفرویانا سه شنبه 1396/09/28 10:38 ب.ظ
باسلام خدمت خانم ریحانه عزیز .دلنوشته تان بسیارزیبا ودلنشین بود..مثل همون روزهای که استاد جلسه میشدین من به شخصه واقعااا ازبیان شیواودلنشینتون لذت میبردم ..همیشه پراز آرامش وشادی باشین که تمام اینهارا به رهجوهایتان وکنگره هدیه کردین..هفته همسفرو هم خدمت شما تبریک میگم.
همسفر لیلا سه شنبه 1396/09/28 08:35 ق.ظ
خانم ریحانه عزیز براتون آرزوی موفقیت و سلامتی دارم امیدوارم همیشه شاد باشید .
از خانم معصومه عزیز هم تشکر میکنم
همسفر مهدیه یکشنبه 1396/09/26 11:59 ب.ظ
با سلام و خداقوت به خانم ریحانه عزیزم خیلی زیبا و دلنشین بودبه راستی اگر افراد از خود گذشته ای مثل خانم فراهانی و شما نبودید قطعا ما هم در تاریکی می ماندیم امید وارم در زندگی همیشه موفق باشید
همسفر مهری یکشنبه 1396/09/26 03:28 ب.ظ
انقدر سریع میگذرد که تنها چیزی که برایت می ماند غباری از خاطرات است ... جایت همیشه در میان ما سبز است ، انچه کاشته ای بذر محبت است ، حضورت با همین بذرهایی که در طول زمان هزاران شاخه میشود سبز و پررنگ باقیست.
روزت مبارک راهنمای عزیزم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید: